Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van ‘Bling-Sunday's best', gevestigd te Munstergeleen.
versie geldig vanaf 15 januari 2022. 


1. Definities
1.1 Verkoper: 'Bling - Sunday's best' is een (online) winkel in kinderkleding en cadeaus, welke via www.blingsundaysbest.nl bezocht kan worden.
1.2 Klant: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die bij 'Bling- Sunday's best' een aankoop verricht. 
1.3 Artikelen: de zaken die 'Bling - Sunday's best' op zijn website aanbiedt en die door de klant besteld kunnen worden; 
1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


2. Identiteit van de ondernemer
Bling Sunday’s Best;
Raadhuisplein 1, 6151CV  Munstergeleen
Telefoonnummer: 06 - 13 62 04 87
E-mailadres: info@blingsundaysbest.nl
KvK-nummer: 14118935
Btw-identificatienummer: NL001811231B38


3. Toepasselijkheid 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 'Bling - Sunday's best'  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen 'Bling - Sunday's best' en klant.
3.2 De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van 'Bling - Sunday's best' (http: //www.blingsundaysbest.nl). Op verzoek van de klant kunnen deze langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld).

4. het aanbod
4.1 Indien een overeenkomst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld
4.2 De overeenkomst is vrijblijvend. 'Bling - Sunday's best'  is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.3 Informatie, afbeeldingen, foto's en de belangrijkste kenmerken van de producten die op de internetsite van 'Bling-Sunday's best' worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven  en zijn een waarheidsgetrouwe weergave. De overeenkomst bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De afbeeldingen en specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


5.  Overeenkomsten
5.1 Een overeenkomst tussen 'Bling-Sunday's best' en een klant komt tot stand nadat een bestelling door 'Bling-Sunday's best' op haalbaarheid is beoordeeld en geaccepteerd. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 ’Bling-Sunday's best' behoudt zich het recht toe om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.
5.3 'Bling- Sunday's best' streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen. De uiterste leveringstermijn is 10 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan 'Bling - Sunday's best' kan worden toegerekend. Indien levering niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
'Bling–Sunday's Best' zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
5.4. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending per e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.
5.5 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.6 Aan de leveringsplicht van 'Bling-Sunday's best' zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 'Bling-Sunday's best' geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
5.7  Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper 
5.8 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en termijnen gelden
5.9 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


6. Prijzen
6.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van invoer-, zet- of drukfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
6.3 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
6.4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
6.5 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 4,95. Bij bestellingen boven de € 75,= worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor bezorging buiten Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.


7. Annulering van de bestelling
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden

8. Zichttermijn/ herroepingsrecht
8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht artikelen die u via 'www.blingsundaysbest.nl' heeft gekocht binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te ruilen of te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. 
8.2 Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan 'Bling-Sunday's best' heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering contact op te nemen met: info@blingsundaysbest.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en bankgegevens te vermelden. Daarnaast kunt u hierin aangeven welke artikelen u wenst te ruilen en kunt u tevens een nieuwe bestelling plaatsen voor de artikelen waarvoor u een andere maat of kleur wenst te ontvangen. Bij de betaling van deze bestelling worden de retouren verrekend met een eventuele nieuwe bestelling. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres en een retourformulier waarnaar u uw producten kunt retourneren. 
8.3 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele staat (voorzien van aangehechte labels en in orginele verpakking) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt 'Bling-Sunday's best' er zorg voor dat binnen veertien (14) dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. 
8.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid geldt niet voor artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 50% of meer heeft gekocht. Deze artikelen mogen uitsluitend geannuleerd worden en NIET geruild worden. 


9. Gegevenbeheer
9.1 Indien u een bestelling plaatst bij 'Bling-Sunday's best', dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 'Bling-Sunday's best'. 'Bling-Sunday's best' houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Verklaring.
9.2 'Bling-Sunday's best' respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
9.3 'Bling-Sunday's best' maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. U kunt een mail sturen of via uw accountgegevens uzelf van deze lijst te verwijderen.


10. Garantie
10.1 ‘Bling-Sunday’s best’ garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
10.2 De garantietermijn van “Bling-Sunday's best” komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. 
10.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan 'Bling-Sunday's best') deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan 'Bling-Sunday's best'.
10.4 Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
10.5 Indien klachten van de koper door 'Bling-Sunday's best' gegrond worden bevonden, zal 'Bling-Sunday's best' naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van “Bling-Sunday's best” en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. 
10.6 Deze garantie geldt niet indien: 
- de koper de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken;
- gebreken zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant;
- de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 'Bling-Sunday's best' en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;


11. Overmacht
11.1 ‘Bling-Sunday’s best’ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ‘Bling-Sunday’s best’ alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 ‘Bling-Sunday’s best’ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden In geen geval is 'Bling-Sunday's best' gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 


12. Betalingen
12.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
Betaling is mogelijk door:
a) vooruitbetaling via overboeking bank of giro. 
b) iDeal, matercard/ maestro, visa, bancontact en paypal. U kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de gewenste betaalmethode. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. 
12.2 De klant geeft 'Bling- Sunday's best' toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
12.3 'Bling Sunday's best' kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 'Bling-Sunday's best' en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.